Prof. Dr. Willem van Genugten

Willem van Genugten is emeritus hoogleraar internationaal recht aan de Universiteit van Tilburg. In het verleden was hij onder meer bijzonder hoogleraar Rechten van de Mens aan de Radboud Universiteit en visiting professor aan de Minnesota School of Law, USA.  Op dit moment is hij buitengewoon hoogleraar internationaal recht aan de North-West University, Zuid-Afrika, voorzitter van het Comité inz. de Naleving van de Rechten van Inheemse Volken van de International Law Association, voorzitter van het Kennisplatform Veiligheid en Rechtsorde van de Nederlandse regering en voorzitter van het bestuur van Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Internationaal Recht.  Hij publiceerde over een reeks van internationaalrechtelijke onderwerpen, met bijzondere aandacht voor de rechten van de mens (in de breedste zin van het woord) en economische actoren en factoren. Tot dusverre hebben 32 studenten onder zijn (mede-)leiding hun proefschrift verdedigd. Zelf ontving hij in 2012 een eredoctoraat van de North-West University, Zuid-Afrika.